Gi?i bài toán mua hay thuê nhà cho gia dình tr? s?ng t?i th? dô Hà N?i.

By | January 30, 2016

Thành ph? thu?ng d?t d?, chính b?i chi phí sinh ho?t cao, bao g?m phí thuê-mua nhà ?. Trong lúc tình hình không quá khó khan cho nh?ng b?n tr? sinh ra và l?n lên t?i Hà N?i, nhi?u dôi v? ch?ng cùng nhau lên ph? buon ch?i ph?i d?i m?t cho các kho?n phí t?n, di?n hình là chi phí thuê nhà; tuy nhiên, d? mua chung cu hay nhà m?t d?t, h? c?n ph?i ti?t ki?m r?t lâu, vay mu?n và tính toán k? lu?ng. Câu h?i nh?c nh?i d?t ra chính là: Ch?n s?ng ? th? dô, nên mua nhà hay thuê nhà dài h?n?Click here know more about Chung cu cao c?pXét v? m?t công nang thì thuê nhà có nhi?u di?m m?nh không th? ch?i cãi. Tru?c h?t là ti?t ki?m chi phí so v?i vi?c mua, sau dó là h?n ch? chi phí tân trang-c?i t?o, th? ba là h?n ch? s? ti?n trên hóa don ti?n ích. Không k? các ph? phí chung trong d?a bàn cu dân nhu môi tru?ng, v? sinh, an ninh cung du?c “don gi?n hóa”.Quê g?c Phú Xuyên nhung anh Trung (28 tu?i) cùng v? con dã có “thâm niên” 6 nam thuê nhà ? Thanh Xuân, Hà N?i. Luong công ch?c m?i ngu?i du?c ch?ng 5 tri?u, anh ch? d? ra 3,5 tri?u d? thuê nhà m?i tháng, can bu?ng nh? chua d?n 45m2. Ðu?c h?i v? d? d?nh mua chung cu, anh Trung l?c d?u ngao ngán: “Thu nh?p th? này thì mo gì chung cu giá r?, d?ng nói chung cu cao c?p hay bi?t th? villa.”D?u r?ng dã tang so v?i nh?ng nam tru?c nhung GDP d?u ngu?i c?a nu?c ta trong nam 2015 v?n ch? khiêm t?n ? m?c 2200 dôla M?. Làm phép tính don gi?n thì d? mua du?c can chung cu giá r? trong kho?ng 300-500 tri?u d?ng, m?t ngu?i ph?i ti?t ki?m t? 6-10 nam (luu ý, dây ch? là m?t phép tính don gi?n).
Song, cung vì gi?c mo “nhà Hà N?i” mà nhi?u ngu?i con xa quê g?ng gu?ng bám tr? th? dô. Không ch? nai lung làm vi?c và tích cóp, h? còn tìm cách vay mu?n t? nhi?u ngu?n, dang ký mua nhà tr? góp… d? có th? th?a mãn gi?c mo c?a mình.B?i th? mà ngu?i ta dang có xu hu?ng tìm hi?u và d?t mua nh?ng can h? trong di?n nhà ? xã h?i, chung cu giá r?, di kèm là nh?ng d?ch v? ti?n ích c?a c? ch? d?u tu và chính quy?n d?a phuong. Có th? k? ra ? dây m?t vài cái tên nhu chung cu Hoàng C?u, chung cu Linh Ðàm, nhà ? xã h?i C?u Di?n, Xuân Ð?nh v.v.Trong khi chung cu cao c?p tôn vinh y?u t? n?i th?t chung cu d?p, sang tr?ng, thuong hi?u l?n và d?t ti?n thì chung cu giá r? thu?ng ch? quan tâm d?n tính hoàn thi?n, ti?n ích v?a d? cho sinh ho?t thu?ng nh?t. Th?a mãn nh?ng nhu c?u sinh ho?t t?i gi?n (an, ng?, luu tr? d? d?c) nên d? th?y chung cu giá r? ph?n ánh hi?u nang s? d?ng rõ r?t hon chung cu cao c?p.Visit Mua nhà tr? góp to know more about

Leave a Reply